Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

pro pořádání kroužků, lekcí, příměstských táborů a pronájem centra

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a objednatele vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy o účasti na kroužku, smlouvy o poskytování lekcí, smlouvy o účasti na příměstském táboru, smlouvy o nájmu centra nacházejícího se na adrese sídla poskytovatele (dále jen „centrum“), případně dalších smluv uzavřených mezi poskytovatelem a objednatelem (všechny tyto smlouvy jsou dále označovány souhrnně jako „smlouva“).

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na kroužky, lekce, příměstské tábory a další služby, jejichž objednávání probíhá u třetí osoby odlišné od poskytovatele. 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 1. Poskytovatelem je spolek provozující komunitní centrum, jehož účelem je setkávání lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty a touhu po společenských změnách s důrazem na udržitelnost, aktivní zapojování rodin do života v komunitě, návrat k tradicím, pomoc rodičům při návratu na trh práce a prevenci patologických jevů v rodině a ve společnosti. 

Poskytovatelem je:

MC Moringa tree club, z. s.

Spolek zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76773

IČ: 17622361 

Sídlo: U Traktorky 1258/6, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 

Telefonní číslo: +420 722 929 374

E-mail: info@moringatreeclub.cz  

(dále jen „poskytovatel“)

 1. Objednatelem je osoba, která s poskytovatelem uzavře smlouvu (dále jen „objednatel“). Objednatelem může být spotřebitel, tedy fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“), nebo podnikatel, anebo nepodnikající právnická osoba. Objednatel určitou službu objednává buď pro sebe, nebo pro jinou osobu (dítě), která se daného kroužku či příměstského táboru zúčastní.
 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouvu dále tvoří objednávka objednatele a potvrzení objednávky poskytovatelem, případně individuální (e-mailová) komunikace poskytovatele a objednatele, z níž vyplývají jejich vzájemná práva a povinnosti. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Smlouva se uzavírá v českém jazyce, je archivována v elektronické podobě a není přístupná.
 1. INFORMACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
 1. Všechny služby (kroužky, lekce, příměstské tábory atd.) nabízené poskytovatelem, stejně jako možnost pronájmu centra (dále souhrnně jen „služby“), jsou prezentovány na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.moringatreeclub.cz (dále jen „webové stránky“). Tato prezentace služeb uvedená na webových stránkách je informativního charakteru a poskytovatel není povinen ohledně těchto služeb uzavřít smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), se tak nepoužije.
 1. Na webových stránkách může poskytovatel zveřejnit recenze účastníků svých kroužků, lekcí apod. Jedná se o ověřené recenze, neboť poskytovatel má přehled o osobách, s nimiž uzavřel smlouvu, a v případě pochybností nahlédne do své evidence, zda dané osobě, která recenzi poskytla, byla služba skutečně poskytnuta. Recenze na platformách třetích stran (www.google.com atd.) poskytovatel neověřuje.
 1. PRŮBĚH UZAVŘENÍ SMLOUVY – KROUŽKY, LEKCE, PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
 1. Kroužky, lekce, příměstské tábory, příp. další služby (vyjma pronájmu centra) si objednatel objedná tím, že na webových stránkách vyplní a odešle elektronický objednávkový formulář (dále jen „objednávka“). Objednávka obsahuje identifikaci objednávané služby, v jakém množství je služba objednávána (tedy kolik osob se předmětného kroužku apod. zúčastní) a celkovou cenu. Objednatel si může službu objednat také prostřednictvím svého uživatelského účtu (viz čl. V těchto obchodních podmínek), provedl-li předchozí registraci na webových stránkách (v takovém případě nemusí v objednávce znovu vyplňovat své identifikační a kontaktní údaje).    
 1. Před odesláním objednávky může objednatel zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Poskytovatel se spoléhá na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „Odeslat a zaplatit“ v objednávce je objednávka odeslána a tím si objednatel službu závazně objednal, resp. učinil návrh na uzavření smlouvy.  
 1. Přijetí objednávky poskytovatel objednateli potvrdí zasláním e-mailu na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce. Součástí tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí objednávky a tyto obchodní podmínky ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Smlouvu lze uzavřít i za individuálně sjednaných podmínek.
 1. PRŮBĚH UZAVŘENÍ SMLOUVY – PRONÁJEM CENTRA
 1. Zájemce o pronájem centra (dále jen „zájemce“) může poskytovatele kontaktovat tím, že na webových stránkách vyplní a odešle elektronický formulář „Poptávka pronájmu“ (dále jen „poptávka“). Údaje uvedené v poptávce (zejm. délka, datum a čas pronájmu a požadavek na zajištění cateringu) jsou nezávazné.
 1. Následně poskytovatel zájemce kontaktuje prostřednictvím údajů uvedených v poptávce (e-mailová adresa nebo telefonní číslo) za účelem dohodnutí podrobností spolupráce. V případě zájmu předá poskytovatel zájemci kontakt na dodavatele, který může zájemci zajistit catering nebo doprovodný program pro dětskou oslavu (catering a doprovodný program poskytovatel nezajišťuje, nejsou zahrnuty v ceně pronájmu centra a poskytovatel za jejich poskytování neodpovídá).   
 1. V případě e-mailové komunikace je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy si poskytovatel a zájemce – objednatel obsah smlouvy (všechny podmínky spolupráce) e-mailem potvrdí. 
 1. V případě ústní (telefonické či osobní) komunikace pošle poskytovatel zájemci e-mailem shrnutí podmínek spolupráce, které si před tím vzájemně dohodli. Tento e-mail představuje návrh na uzavření smlouvy a jeho přílohou jsou tyto obchodní podmínky. Smlouva je uzavřena doručením e-mailu objednatele, kterým objednatel vyjádří s návrhem souhlas, na elektronickou adresu poskytovatele. Odpověď objednatele, která obsahuje dodatky nebo odchylky od návrhu poskytovatele, se nepovažuje za přijetí návrhu a ust. § 1740 odst. 3 první věty občanského zákoníku se tak nepoužije. Uzavření smlouvy poskytovatel objednateli následně e-mailem ještě potvrdí. Jakékoli následné změny smlouvy jsou možné jen na základě vzájemné dohody smluvních stran.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 1. Na základě registrace objednatele provedené na webových stránkách při objednávání služby může být objednateli zřízen uživatelský účet. Ze svého uživatelského účtu může objednatel služby objednávat (jinak ovšem může objednávat služby také bez registrace). Uživatelský účet umožňuje uchování zadaných údajů a historii objednaných služeb. 
 1. Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání služeb je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoli změně je povinen tyto údaje aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné.
 1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem nebo e-mailem, a heslem. Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám a je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami. 
 1. Objednatel může svou registraci kdykoli zrušit. Poskytovatel může uživatelský účet zrušit zejména v případě, že objednatel svůj uživatelský účet déle nevyužívá, nebo poruší-li objednatel své povinnosti ze smlouvy.
 1. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, příp. třetích osob.     
 1. ÚHRADA CENY SLUŽEB
 1. Na webových stránkách jsou v popisu jednotlivých služeb uvedeny jejich ceny, včetně informace, co tyto ceny zahrnují, případně co v nich naopak zahrnuto není. Není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, jsou tyto ceny konečné (včetně všech poplatků a nákladů). 
 1. Cenu služeb uhradí objednatel poskytovateli v českých korunách bankovním převodem na základě vystavené faktury a v tam uvedeném termínu splatnosti. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele. 
 1. Pokud se objednatel s poskytovatelem nedohodl výslovně jinak, je povinen zaplatit cenu před poskytnutím služby. Není-li cena do termínu poskytnutí služby zaplacena, není poskytovatel povinen službu v uvedeném termínu poskytnout.  
 1. Pokud by objednatel cenu v termínu splatnosti nezaplatil, může poskytovatel od smlouvy odstoupit a uplatnit vůči objednateli storno poplatky uvedené v čl. VII těchto obchodních podmínek. Storno poplatek je splatný do 14 dnů od doručení výzvy poskytovatele objednateli k jeho zaplacení. Uvolněné místo může poskytovatel nahradit jiným účastníkem.    
 1. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – OBECNÁ USTANOVENÍ  
 1. Na webových stránkách je uvedeno, co jednotlivé služby zahrnují. Dále je na webových stránkách uvedeno, zda je daná služba (kroužek, lekce) určena pro dospělé, nebo pro rodiče s dětmi, anebo pro děti, včetně věku dětí, pro které je daný kroužek vhodný.   
 1. Služby jsou poskytovány v termínu a způsobem uvedeným v popisu jednotlivých služeb na webových stránkách, případně dohodnutých individuálně. Náklady na dopravu do a z místa poskytnutí služby nese objednatel. Služby mohou být poskytovány třetí kvalifikovanou osobou, kterou poskytovatel k poskytování služeb zmocnil. Za plnění povinností vyplývajících ze smlouvy je i v takovém případě objednateli odpovědný poskytovatel. 
 1. Před zahájením poskytování služby je objednatel povinen na výzvu poskytovatele prokázat oprávnění k čerpání služby (např. e-mailem potvrzujícím objednávku).
 1. Pokud se objednatel (příp. objednatelem zastoupené dítě) nebude moci dané služby (kroužku, lekcí, příměstského tábora) v uvedeném termínu účastnit, může svou účast zrušit tím, že oznámení o zrušení zašle poskytovateli na elektronickou adresu uvedenou výše v těchto obchodních podmínkách. V případě zrušení účasti se uplatní storno poplatky uvedené v následujícím odstavci. Stejným způsobem a za stejných storno podmínek může objednatel zrušit pronájem centra. 
 1. Pokud objednatel zruší účast 30 a více dnů před termínem poskytnutí služby (zahájení kroužku nebo lekcí, příměstského tábora, pronájmu centra), činí storno poplatek 20 % ceny dané služby (poskytovatel tedy objednateli vrátí 80 % ceny). Pokud objednatel zruší účast 29 až 11 dnů předem, vrátí poskytovatel objednateli cenu poníženou o storno poplatek ve výši 50 %. Zruší-li objednatel účast 10 dnů a méně před zahájením poskytování služby, činí storno poplatek 100 % ceny a objednatel tedy nemá právo na její vrácení ani zčásti. Poskytovatel má právo storno poplatek jednostranně započíst proti pohledávce objednatele na vrácení ceny. 
 1. Nemůže-li se objednatel (resp. jím zastoupené dítě) zúčastnit pouze některé z lekcí či hodin daného kroužku, nebo ukončí-li z jakéhokoli důvodu předčasně svou účast na příměstském táboru, náhrada za nevyčerpanou část služeb objednateli nepřísluší.   
 1. Objednatel je oprávněn nahradit svou účast jinou osobou, která poskytovateli prokáže, že je oprávněna službu čerpat (obdobně, jak je uvedeno v odstavci 3 tohoto článku obchodních podmínek), a která splňuje všechny podmínky pro čerpání dané služby. Jakékoli náklady spojené s touto změnou nese objednatel.       
 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu nebo zrušení lekce či hodiny v situacích, které to neodkladně vyžadují (zejm. ze zdravotních důvodů). Všechny případné změny budou objednateli oznámeny e-mailem či telefonicky a bude mu poskytnut náhradní termín, případně finanční náhrada. 
 1. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ÚČAST NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBORU
 1. Účastníkem příměstského tábora může být dítě splňující podmínky (zejm. věkové) uvedené v popisu daného příměstského tábora na webových stránkách (dále jen „účastník tábora“).
 1. Objednatel je povinen účastníka tábora před zahájením tábora přiměřeným způsobem seznámit s následujícími pravidly:
 1. účastník tábora nesmí bez souhlasu vedoucích opustit objekt či prostory a nesmí se vzdalovat od skupiny;
 2. účastník tábora je povinen dodržovat denní režim a pokyny vedoucích příměstského tábora;
 3. jakékoli zdravotní problémy musí účastník tábora neprodleně ohlásit vedoucímu; 
 4. účastník tábora je povinen dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog nebo omamných látek;
 5. účastník tábora by měl dodržovat zásady slušného chování a nepoužívat sprostá slova;
 6. účastník tábora je dále povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky tábora nebo jeho vedoucí;
 7. jakékoli projevy šikany nebo násilí je potřeba neprodleně nahlásit vedoucímu. 
 1. Porušení výše uvedených pravidel nebo jiné hrubě nevhodné chování účastníka tábora je důvodem pro jeho vyloučení z další účasti na příměstském táboru, a to bez náhrady.
 1. Před nástupem na příměstský tábor musí objednatel (resp. účastník tábora) odevzdat vedoucímu příměstského tábora potvrzení o zdravotní způsobilosti a potvrzení o bezinfekčnosti. Dále musí být vedoucí upozorněn na jakákoli zdravotní nebo stravovací omezení a na užívané léky.
 1. V den zahájení příměstského tábora musí být účastník tábora přiveden zákonným zástupcem, příp. jinou dospělou osobou. V následujících dnech může účastník tábora přicházet sám. Odcházet z tábora sám nebo v doprovodu osoby odlišné od zákonného zástupce může účastník tábora pouze na základě písemného potvrzení zákonného zástupce. Poskytovatel nese odpovědnost za účastníka tábora pouze v době mezi jeho převzetím vedoucím tábora a jeho odchodem z tábora.  
 1. Poskytovatel upozorňuje, že z důvodu charakteru akcí je nevhodné, aby účastník tábora měl u sebe cennosti (šperky, větší hotovost, elektroniku aj.). Za ztrátu věcí poskytovatel neodpovídá. 
 1. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PRONÁJEM CENTRA
 1. Objednatel si může postupem uvedeným v čl. IV těchto obchodních podmínek pronajmout centrum pro narozeninové či jiné oslavy, pracovní akce, prezentace, semináře nebo workshopy (dále jen „akce“). Minimální doba pronájmu centra pro oslavu činí 4 hodiny, minimální doba pronájmu centra pro pracovní akci činí 2 hodiny. Cena pronájmu závisí na délce pronájmu a charakteru dané akce; ceny jsou uvedeny na webových stránkách.   
 1. V popisu pronájmu centra na webových stránkách je uvedeno, které místnosti centrum zahrnuje, jaká je jejich kapacita a jaké je vybavení jednotlivých místností. Používání uvedeného vybavení je v ceně pronájmu centra. 
 1. Cena pronájmu centra zahrnuje dále základní úklid po akci (vynesení koše, vytření podlah apod.). 
 1. V ceně pronájmu centra naopak není zahrnut catering nebo doprovodný program pro dětskou oslavu (může zajistit externí dodavatel), ani jakákoli výzdoba (účastníci akce si mohou vyzdobit centrum svépomocí). Dále cena pronájmu nezahrnuje odstranění výzdoby a umytí nádobí, které je možné si u poskytovatele objednat za příplatek, jehož výše je uvedena na webových stránkách.
 1. Objednatel je povinen všechny účastníky akce před jejím zahájením seznámit s následujícími pravidly a je odpovědný za jejich dodržování:
 1. účastníci jsou povinni chovat se v prostorách centra slušně a s respektem k ostatním účastníkům, personálu centra či jiným osobám a veškerému vybavení;
 2. účastníci jsou povinni zdržet se chování, které by mohlo vést k nadměrnému znečištění prostor či vybavení centra nebo k jejich poškození; 
 3. jakékoli poškození prostor centra nebo jeho vybavení jsou účastníci akce povinni neprodleně ohlásit poskytovateli a vzniklou škodu poskytovateli nahradit;
 4. účastníci jsou povinni dodržovat zákaz kouření a užívání drog nebo omamných látek v prostorách centra a alkohol jsou oprávněni užívat jen v přiměřeném rozsahu; 
 5. po skončení akce jsou účastníci povinni umýt použité nádobí a odstranit veškerou výzdobu (pokud tato služba nebyla přiobjednána – viz výše) a odnést si veškeré nespotřebované potraviny a nápoje;
 6. po skončení akce jsou účastníci povinni na své náklady uvést prostory centra do původního stavu (s přihlédnutím k běžnému znečištění) a v tomto stavu vrátit prostory centra poskytovateli.
 1. Porušení povinností uvedených v předchozím odstavci nebo jiné hrubě nevhodné chování účastníků akce je důvodem k okamžitému ukončení nájmu poskytovatelem, a to bez náhrady.
 1. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

Pokud v průběhu poskytování služeb vznikne autorské dílo, jehož autorem je objednatel nebo osoba objednatelem zastoupená (zejm. dítě – účastník kroužku), poskytuje objednatel poskytovateli oprávnění (licenci) toto dílo v nezměněné podobě užít za účelem propagace kroužků, lekcí, příp. jiných aktivit nabízených poskytovatelem. Licence je udělována v neomezeném rozsahu, na dobu neurčitou a bezúplatně. Poskytovatel není povinen licenci využít.   

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 1. Nejedná-li se o případ uvedený v následujícím odstavci, má objednatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
 1. Právo odstoupit od smlouvy dle předchozího odstavce spotřebitel v souladu s § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v následujících případech:
 1. smlouva o využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období (kroužky, lekce, příměstské tábory);
 2. nejde-li o případ uvedený pod písmenem a), v případě smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty a plnění započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a spotřebitel byl před uzavřením smlouvy poučen, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy; pokud služby nebyly poskytnuty v plném rozsahu, ale s jejich poskytováním již bylo započato, má spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy povinnost zaplatit poskytovateli částku za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy (pohledávku na zaplacení částky za poskytnuté plnění si poskytovatel může jednostranně započíst proti pohledávce spotřebitele na vrácení zaplacené ceny).
 1. Lhůta k odstoupení od smlouvy je zachována, pokud spotřebitel oznámení o odstoupení odešle poskytovateli nejpozději 14. den po uzavření smlouvy. Pro odstoupení může spotřebitel využít formulář uvedený pod těmito obchodními podmínkami. Odstoupit od smlouvy může spotřebitel zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z kontaktních adres poskytovatele uvedených výše, případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které spotřebitel vůči poskytovateli učiní.   
 1. Obratem po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy potvrdí poskytovatel spotřebiteli jeho přijetí. Zaplacená cena bude spotřebiteli vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem může být cena vrácena jen tehdy, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Náklady související s odstoupením od smlouvy nese ze zákona spotřebitel.
 1. Objednatel i poskytovatel můžou od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo smlouvou, a to zejména z důvodu podstatného porušení povinností druhé smluvní strany ze smlouvy. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených účastníků, naplnění maximální kapacity přihlášených účastníků nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě bude objednateli zaplacená cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nebude-li výslovně dohodnuto, že platba bude použita na úhradu jiné služby dle výběru objednatele. Cena bude objednateli vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. 
 1. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující smluvní strana oprávněna požadovat po druhé smluvní straně, která porušila svou povinnost, náhradu škody, pokud jí z takového porušení vznikla. 
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE
 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména § 1914 až 1925 občanského zákoníku.
 1. Práva z vadného plnění (reklamaci) může objednatel u poskytovatele uplatnit e-mailem na elektronické adrese info@moringatreeclub.cz nebo osobně na adrese sídla U Traktorky 1258/6, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8. 
 1. Poskytovatel odpovídá za poskytnutí služeb v rozsahu, podobě a kvalitě, která byla sjednána s objednatelem či která je popsána na webových stránkách, anebo která je pro daný druh služeb obvyklá. Poskytovatel je povinen poskytovat služby ve střední jakosti, nedohodl-li se s objednatelem na jiné jakosti. 
 1. Vadu služby musí objednatel poskytovateli vytknout (reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději do 6 měsíců od jejího poskytnutí.
 1. Má-li služba vadu, může objednatel požadovat její odstranění nebo přiměřenou slevu z ceny. Nelze-li vadu odstranit nebo ji poskytovatel včas neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. 
 1. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
 1. Má-li objednatel k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či činnosti poskytovatele nějakou stížnost, může poskytovatele kontaktovat na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto obchodních podmínkách.
 1. Dozor nad dodržováním povinností poskytovatele vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů). 
 1. Případný spor mezi poskytovatelem a objednatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud je objednatel spotřebitelem a z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi ním a poskytovatelem spor, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 00020869. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Objednatel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 1. Náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) nese objednatel a tyto náklady se neliší od běžné sazby. Objednatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku. 
 1. Pokud by v procesu uzavírání smlouvy došlo ke zjevné chybě (např. překlep při uvedení ceny), není poskytovatel povinen objednateli službu za takových zjevně chybných podmínek poskytnout a má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.
 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností poskytovatele a objednatele, které ze smlouvy vyplývají, vyjma licenční smlouvy podle čl. X těchto obchodních podmínek, která je uzavírána na dobu neurčitou. 
 1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména těmito právními předpisy: občanský zákoník a je-li objednatel spotřebitelem, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 1. Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu, který je zveřejněn na webových stránkách. 
 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. 
 1. Tyto obchodní podmínky je poskytovatel oprávněn jednostranně měnit, přičemž pro objednatele platí text obchodních podmínek účinný k datu návrhu na uzavření smlouvy.
 1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 11. 9. 2023.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

UZAVŘENÉ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM NEBO MIMO OBCHODNÍ PROSTORY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Odstoupení od smlouvy

Adresát: MC Moringa tree club, z. s.

U Traktorky 1258/6, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 

E-mail: info@moringatreeclub.cz  

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o koupi tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání(*) datum obdržení(*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz: 

Datum:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů: 

(pouze pokud je tento formulář zasílán na listině)

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

Pracujeme na novém programu pro následující školní rok